Uppkopplade transformatorstationer och ett mer prediktivt underhåll

En påbörjad pilotinstallation av kontrollutrustningen SIPP Hub skapar förutsättningar för Ellevio att arbeta med uppkopplade transformatorstationer och ett mer prediktivt underhåll. Genom att ansluta sensorer till SIPP Hub och samla in realtidsdata som med AI-analys kan upptäcka avvikelser minskar behovet av fältbesök samtidigt som kontrollen och möjligheterna att styra underhållet ökar.

I det aktuella fallet har projektet avgränsats till mätning och övervakning av SF6-gas vid en av Ellevios transformatorstationer i Värmland. Genom att koppla fler sensorer till SIPP Hub går det dock att använda lösningen på i stort sett alla områden där data kan ge nätägare en omedelbar bild av underhållsbehovet och andra faktorer som kan påverka driftsäkerheten.

– Tidigare har det behövts fysiska besök för att samla in den här informationen. Det är krävande och innebär att det kan ta månader mellan datainsamling, analys och åtgärd. Med hjälp av SIPP Hub kan vi nu få in aktuella mätvärden löpande vilket ger bättre förutsättningar att detektera mikroläckage av SF6-gas vilken vi vet har en negativ miljöpåverkan, kommenterar Mattias Airiman, Analyses and Strategy Manager, Network Operation, Ellevio.

Enkelt och kostnadseffektivt att ta nästa steg

I takt med att sensorer, datakraft och analysverktyg blivit billigare och betydligt mer tillgängliga går det nu att kontinuerligt och i förväg få en bild av underhållsbehovet av viktiga komponenter på stationen. När SIPP Hub är installerad finns också den infrastruktur som krävs för att enkelt och kostnadseffektivt ansluta fler sensorer.

– Det är förstås en stor fördel när webbgränssnittet och kommunikationsplattformen i form av SIPP Hub finns på plats. Det gör att en utbyggnad inte behöver bli ett nytt krävande projekt. I stället blir det väldigt enkelt och kostnadseffektivt att lägga till fler sensorer för fler användningsområden där vi får snabb och säker tillgång till olika mätvärden i fält, fortsätter Mattias Airiman. 

Insamlad data kan integreras med Ellevios egna system

Genom att koppla upp sensorer med SIPP Hub har Ellevio skapat mycket goda förutsättningar att integrera den insamlade informationen direkt med de egna systemen. Det kan till exempel innebära att ett larm automatiskt skapar en arbetsorder för åtgärd eller att analysen av data kan hanteras tillsammans med information från andra delar av verksamheten. Miljön är också vinnare när de fysiska underhållsbesöken kan minimeras. Ett smartare och mer effektivt underhåll bidrar även till att öka livslängden på befintliga anläggningar och utrustning.

– Gomero som tillhandahåller SIPP Hub har genomgående varit en tillförlitlig samarbetspartner. Förutom en hög teknisk kompetens lyssnar de på våra behov och har en mycket god förståelse för vår vardag och vikten av att arbeta hållbart. En annan viktig aspekt är IT-säkerheten. Den frågan finns med i allt vi gör och Gomero har visat att säkerheten har högsta prioritet också i det här sammanhanget, avslutar Mattias Airiman.

Om SIPP™ och SIPP Hub

Gomeros uppkopplade kontrollutrustning SIPP, har under lång tid erbjudit detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Med SIPP Hub skapas helt nya möjligheter att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomeros etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera mer data från fler utrustningar på transformatorstationen.

SIPP Hub möjliggör för kunderna att fortsätta övergången till prediktivt underhåll genom uppkoppling av fler utrustningar på transformatorstationen. SIPP möter samtidigt kundernas högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.

Om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har nästan 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna OMERS Infrastructure, Folksam, Första AP-fonden och Tredje AP-fonden.