Marknaden

Samhällets elektrifiering innebär att eldistributionsnätets kapacitet måste fördubblas under de närmaste 20 åren, vilket också ställer högre krav på kvaliteten och flexibiliteten. Samtidigt spelar förnybar energi och hållbara lösningar en viktig roll för att uppnå de globala klimatmålen.

De årliga investeringarna beräknas i Europa bli 50 till 70 procent högre än vad vi sett historiskt. Inom EU och Storbritannien innebär det att investeringar i storleksordningen 375 till 425 miljarder euro kommer att krävas under perioden 2020 till 2030. Det motsvarar drygt en miljard svenska kronor per dag – i tio år.

Våra lösningar

I omställningen måste elnätbolagen också effektivisera sitt underhåll. Våra lösningar har utvecklats tillsammans med våra kunder och funnits sedan 2002 på transformatorstationerna, som är navet i eldistributionen, där de första enheterna kopplades upp redan 2006.

Traditionellt har underhållet byggt på manuellt arbete och schemalagda underhållsinsatser. Men nu kan man se ett tydligt skifte där uppkopplade transformatorstationer och ställverk ökar driftsäkerheten och tillgångarnas livslängd, minskar kostnaderna och bidrar till ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Genom att använda Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys kan underhållsarbetet därmed utföras optimalt och med en betydligt högre grad av automatisering.

Statistik 2022

Hittills under 2022 har våra lösningar:

 
  • Förhindrat 5 500 oljeutsläppsincidenter
  • Reducerat 50 000 kg CO₂-utsläpp
  • Säkerställt 85 000 m2 utpumpat rent vatten

Finanser och tillväxt

De senaste fyra kvartalen har vi växt nettoomsättningen med 37%, till 41,4mn SEK, med en EBITDA marginal på 19%, eller 7,8mn SEK.

Vår bruttomarginal ligger kring 75% för våra tre intäktsströmmar nyförsäljning, eftermarknad och abonnemang (SaaS), och vår nettokassa är 10mn SEK.

Vi står därmed starkt rustade för fortsatt tillväxt inom:

 

  • Ökad penetration hos existerande kunder och på nuvarande marknader
  • Ökat serviceinnehåll i vår leverans när vi samlar in ytterligare data för analys
  • Internationalisering genom att utöka med ytterligare en marknad per år

Se hela presentationen

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Australia Pty. Ltd.